[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2563   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ผู้เขียน : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 480
Bookmark and Share


 


 
 
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
--------------------------------------------
                   ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้ 
 
                   1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
                    ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท
 
                   2.  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ MY OFFICE
2.2 งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
                   3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
                   3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.3 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 


4. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
                   4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน ตั้งแต่วันที่  27 สิงหาคม 2563  ถึง วันที่ 2 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 15.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                             4.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) จำนวน 3 รูป
                             4.2.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสำเนาแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
          4.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
                             4.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ  
                             4.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
                             4.2.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เป็นต้น ทั้งนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
                   4.3 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ gg.gg/lt1z9
                              
                   5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่
3 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
 
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
      คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
1.       โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  ความรู้ทั่วไปความสามารถ
ทางภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
2.       โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
                  
                  


 7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
                          คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก วันที่ 4 กันยายน 2563 ตามตารางคัดเลือก ดังนี้
วันที่
เวลา
วิชาที่สอบ
วิธีการคัดเลือก
หมายเหตุ
4 กันยายน 2563
09.00 – 11.00 น.
 
13.00 น. เป็นต้นไป
 
ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
ภารกิจและหน้าที่ (50 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง ( 50 คะแนน)
สอบข้อเขียน
 
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 
                   
                    เกณฑ์การตัดสิน  
     ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มโดยจัดเรียงลำดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
                  
8. การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชี
     โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน จะประกาศผลการคัดเลือกภายใน วันที่ 5 กันยายน 2563
ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูใดเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครนี้จะไมไดรับพิจารณาใหทําสัญญาจาง หรือถูกยกเลิกจางทันที่โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
1)     ผู้นั้นขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
2)     ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด
3)     ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว
4)     ผู้นั้นขอสละสิทธิ์
5)     ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้
  
 
                   ประกาศ ณ วันที่ 26  สิงหาคม พ.ศ. 2563
 
 
 
 
(นางเพชริน สงค์ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
 
 
 
 
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  1
 
1. ประกาศรับสมัคร
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
2. รับสมัคร
วันที่ 27 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน พ.ศ. 2563
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
4. สอบข้อเขียน
    - ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
       ภารกิจและหน้าที่ 
        (เวลา 09.00 – 11.00 น.)
สอบสัมภาษณ์
วันที่  4 กันยายน พ.ศ. 2563
    - ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
5. ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 5 กันยายน 2563
6. รายงานตัว
วันที่ 8 กันยายน 2563
 
หมายเหตุ
          1. ประกาศผลสอบที่ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
          2. หากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดสละสิทธิ์ จะเรียกผู้สอบได้ที่มีคะแนนในลำดับที่ 2 ตามลำดับที่ สอบได้
3. จะดำเนินการทำสัญญาจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ทางโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน และจะดำเนินการทำสัญญาจ้างบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 3 ก.ย. 2563
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 26 ส.ค. 2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0๐๕๖-๗๗๗๐๗๕
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์