วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30น.   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ (วันที่ 3)  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต