วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  สพป.เพชรบูรณ์ เขต1  นายสุนัด บุญสวน