วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  สภป.พช.1  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต