วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
12.30-16.30    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ (วันที่ 2)  สพป.เพชรบูรณ์ เขต1  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต