วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (วันที่ 5)  สพป.พช.1  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต