วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00-16.30   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (วันที่ 2)  สพป.พช.1  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต