วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ (วันที่ 2)  สพป.พช.1  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต