ยินดีต้อนรับ ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง)


โครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่มเติม>>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 ในกิจกรรมที่ 2 แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ เพื่อการมีงานทำให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ระหว่างวันที่. 6 - 24. มกราคม 2563 ณ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อ่านเพิ่มเติม>>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยจัดกิจกรรมประชุม
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานต้นแบบการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1อ่านเพิ่มเติม>> ศูนยฺ์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1(โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง)ได้จัดโครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง