สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ          
1.งบบุคลากร
11 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 63) ให้เบิกจ่ายฐานเงินเดือนล่าสุดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ปรับเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,983,600.00   1,921,104.00 62,496.00
 

3.15 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
2 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 2 เดือน (ม.ค. - ก.พ. 64) รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 63) 1,338,200.00   1,338,200.00 0.00
 

0.00 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
3 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพิ่มเติม เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 63) 71,700.00   0.00 71,700.00
 

100.00 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
4 4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 1 เดือน (มี.ค. 64) 669,100.00   668,260.00 840.00
 

0.13 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
รวม 4,062,600.00   3,927,564.00 135,036.00
 

3.32 %

 
2.งบดำเนินงาน
32 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 1.1 งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (11 โครงการย่อย)  
 
1.1) (01) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไปราชการ
22,448.00 0.00 22,448.00 0.00
 

0.00 %

นางพัชรินทร์ เต็งยี่
 
1.2) (02) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
 
1.3) (03) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน
207,000.00 0.00 206,600.00 400.00
 

0.19 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
1.4) (06) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
15,000.00 0.00 14,220.00 780.00
 

5.20 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
1.5) (07) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ
49,667.45 0.00 49,667.45 0.00
 

0.00 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
1.6) (08) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ของ สพท.
15,457.17 0.00 15,457.17 0.00
 

0.00 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
1.7) (09) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
30,000.00 0.00 29,160.20 839.80
 

2.80 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
1.8) (10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายใน สพท.
47,060.00 0.00 47,060.00 0.00
 

0.00 %

นางพัชรินทร์ เต็งยี่
 
1.9) (11) ค่าใช้สอยและวัสดุการบริหารกลุ่มโรงเรียน
28,000.00 0.00 26,000.00 2,000.00
 

7.14 %

นางวารุณี ผลบุญ นางสาวชวาลา พรหมมา
 
1.10) (12) ค่าสาธารณูปโภค
250,000.00 0.00 249,017.98 982.02
 

0.39 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
1.11) (13) งบบริหารงานเร่งด่วนและข้อราชการ
6,840.00 0.00 6,840.00 0.00
 

0.00 %

2 1.2 งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1 ไตรมาส 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (12 โครงการย่อย)  
 
2.1) (01) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไปราชการ
40,000.00 0.00 54,180.00 -14,180.00
 

-35.45 %

นางพัชรินทร์ เต็งยี่
 
2.2) (02) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
17,000.00 0.00 16,810.00 190.00
 

1.12 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
 
2.3) (03) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน
207,000.00 0.00 205,200.00 1,800.00
 

0.87 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
2.4) (04) ค่าวัสดุสำนักงาน
15,000.00 0.00 9,620.00 5,380.00
 

35.87 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
2.5) (05) ค่าถ่ายเอกสาร
2,461.00 0.00 2,126.00 335.00
 

13.61 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
2.6) (06) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
20,000.00 0.00 8,730.72 11,269.28
 

56.35 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
2.7) (07) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ
45,000.00 0.00 33,578.00 11,422.00
 

25.38 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
2.8) (08) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ของ สพท.
20,000.00 0.00 16,117.67 3,882.33
 

19.41 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
2.9) (09) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
33,000.00 0.00 27,855.00 5,145.00
 

15.59 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
2.10) (10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายใน สพท.
30,000.00 0.00 20,490.00 9,510.00
 

31.70 %

นางพัชรินทร์ เต็งยี่
 
2.11) (11) ค่าใช้สอยและวัสดุการบริหารกลุ่มโรงเรียน
42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 

0.00 %

นางวารุณี ผลบุญ นางสาวชวาลา พรหมมา
 
2.12) (13) งบบริหารงานเร่งด่วนและข้อราชการ (เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 18,700 บาท)
19,086.18 0.00 18,700.00 386.18
 

2.02 %

3 1.3 งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1 ไตรมาส 3 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 108,000.00   0.00 108,000.00
 

100.00 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
4 1.4 งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (7 โครงการย่อย)  
 
4.1) (01) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไปราชการ
19,180.00 0.00 0.00 19,180.00 นางพัชรินทร์ เต็งยี่
 
4.2) (04) ค่าวัสดุสำนักงาน
19,867.00 0.00 0.00 19,867.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
4.3) (05) ค่าถ่ายเอกสาร
3,510.00 0.00 0.00 3,510.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
4.4) (06) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
4.5) (07) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
4.6) (09) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
4.7) (11) ค่าใช้สอยและวัสดุการบริหารกลุ่มโรงเรียน
18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 นางวารุณี ผลบุญ นางสาวชวาลา พรหมมา
5 1.5 งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 2 ไตรมาส 3 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (13 โครงการย่อย)  
 
5.1) (01) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไปราชการ
40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 นางพัชรินทร์ เต็งยี่
 
5.2) (02) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 นางสุพัตรา คงศิริกร
 
5.3) (03) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน
99,000.00 0.00 0.00 99,000.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
5.4) (04) ค่าวัสดุสำนักงาน
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
5.5) (05) ค่าถ่ายเอกสาร
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
5.6) (06) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
5.7) (07) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
5.8) (08) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ของ สพท.
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
5.9) (09) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 นางสาวชวาลา พรหมมา
 
5.10) (10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายใน สพท.
40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 นางพัชรินทร์ เต็งยี่
 
5.11) (11) ค่าใช้สอยและวัสดุการบริหารกลุ่มโรงเรียน
42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 นางวารุณี ผลบุญ นางสาวชวาลา พรหมมา
 
5.12) (13.1) งบบริหารงานเร่งด่วนและข้อราชการ
227,449.00 0.00 0.00 227,449.00
 
5.13) (13.2) งบบริหารงานเร่งด่วนและข้อราชการ (เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม)
3,994.00 0.00 0.00 3,994.00 นางสุกัญญา ทองจันทร์
6 2.1 งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 (14) งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (6 โครงการย่อย)  
 
6.1) (02) โครงการที่ 2 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (15 ตุลาคม 2563 - 4 มกราคม 2564)
168,990.00 0.00 156,728.00 12,262.00
 

7.26 %

นางสาวกชนิภา เกษมสุข
 
6.2) (03) โครงการที่ 3 โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 (27 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤษภาคม 2564)
21,000.00 0.00 12,310.00 8,690.00
 

41.38 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
 
6.3) (04) โครงการที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2563)
140,420.00 0.00 140,420.00 0.00
 

0.00 %

นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์
 
6.4) (05) โครงการที่ 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ไตรมาสที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563)
10,970.00 0.00 6,470.00 4,500.00
 

41.02 %

นางวัชรินทร์ ชัยนอก
 
6.5) (06) โครงการที่ 6 โครงการชวนเป็น ผอ.เขตด้วยกัน
13,950.00 0.00 4,640.00 9,310.00
 

66.74 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
 
6.6) (07) โครงการที่ 7 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (ธันวาคม 2563 - 1 กันยายน 2564)
35,000.00 0.00 21,424.00 13,576.00
 

38.79 %

นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
7 2.2 งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1 ไตรมาส 2 (14) งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (8 โครงการย่อย)  
 
7.1) (03) โครงการที่ 3 โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 (27 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤษภาคม 2564)
2,800.00 0.00 2,800.00 0.00
 

0.00 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
 
7.2) (05) โครงการที่ 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ไตรมาสที่ 2 ถึง 31 มีนาคม 2564)
61,270.00 0.00 32,690.00 28,580.00
 

46.65 %

นางวัชรินทร์ ชัยนอก
 
7.3) (06) โครงการที่ 6 โครงการชวนเป็น ผอ.เขตด้วยกัน
6,220.00 0.00 0.00 6,220.00
 

100.00 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
 
7.4) (07) โครงการที่ 7 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (ธันวาคม 2563 - 1 กันยายน 2564)
66,300.00 0.00 30,100.00 36,200.00
 

54.60 %

นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
 
7.5) (08) โครงการที่ 8 โครงการวันสำคัญประจำปี 2564
0.00 0.00 0.00 0.00 นางอารีรัตน์ สาธาระณะ
 
7.6) (12) โครงการที่ 12 โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
0.00 0.00 66,936.00 -66,936.00 นางสุมาลี ขจรไพร
 
7.7) (14) โครงการที่ 14 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
0.00 0.00 17,070.00 -17,070.00 นางสาวชมัยพร อ่อนวัน
 
7.8) (99) คงเหลือ
0.00 0.00 0.00 0.00 นางสาวกชนิภา เกษมสุข
8 2.3 งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 2 ไตรมาส 3 (14) งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 200,000.00   0.00 200,000.00
 

100.00 %

นางสาวกชนิภา เกษมสุข
9 3 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย (8 โครงการย่อย)  
 
9.1) (01) โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (27 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2563)
32,500.00 0.00 30,410.00 2,090.00
 

6.43 %

นางบัวผัน มีทอง
 
9.2) (09) โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (พฤศจิกายน 2563 - กรกฎาคม 2564)
11,000.00 0.00 9,425.00 1,575.00
 

14.32 %

นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า
 
9.3) (11) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปีการศึกษา 2564 (3 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)
5,000.00 0.00 3,480.00 1,520.00
 

30.40 %

นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
 
9.4) (20) โครงการขับเคลื่อนคุณภาพบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (เม.ย. - ก.ย. 64)
37,760.00 0.00 0.00 37,760.00
 

100.00 %

นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์
 
9.5) ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (25-28 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมเมย์บียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ)
3,500.00 0.00 1,388.00 2,112.00
 

60.34 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
 
9.6) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network: LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer: LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน ปีงบประมาณ 2564 (15-18 ธันวาคม 2563 โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ)
3,500.00 0.00 1,628.00 1,872.00
 

53.49 %

นางจิรันธนิน คงจีน
 
9.7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถึง 30 กันยายน 2564)
19,300.00 0.00 17,725.00 1,575.00
 

8.16 %

นางสาวสายน้ำ จูแสน
 
9.8) โครงการที่ 17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนในการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย (โครงการ)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
 

100.00 %

นางอรุณศรี ศรีเมือง
10 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (8 โครงการย่อย)  
 
10.1) ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63)
703,800.00 0.00 683,100.00 20,700.00
 

2.94 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
10.2) ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 4 เดือน (ธ.ค. 63 - มี.ค. 64)
1,449,000.00 0.00 1,356,300.00 92,700.00
 

6.40 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
10.3) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2564 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 64) ของลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะส่วนที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณค่าจ้าง
37,000.00 0.00 37,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
10.4) นักการภารโรง ครั้งที่ 1 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63)
936,360.00 0.00 936,360.00 0.00
 

0.00 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
10.5) นักการภารโรง ครั้งที่ 2 4 เดือน (ธ.ค. 63 - มี.ค. 64)
1,927,800.00 0.00 1,862,730.00 65,070.00
 

3.38 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
10.6) บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 1 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
946,800.00 0.00 927,000.00 19,800.00
 

2.09 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
10.7) บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานใน สพท. ครั้งที่ 1 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63)
73,440.00 0.00 73,440.00 0.00
 

0.00 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
10.8) บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานใน สพท. ครั้งที่ 2 4 เดือน (ธ.ค. 63 - มี.ค. 64)
151,200.00 0.00 149,040.00 2,160.00
 

1.43 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
11 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 3 เดือน (ต.ค - ธ.ค. 63) (133 โครงการย่อย)  
 
11.1) 00 (12) ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 (จากงบประมาณคงเหลือ ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)) จำนวน 383,454.04 บาท
0.00 0.00 235,703.91 -235,703.91
 

0.00 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
11.2) 32 1.2 (5-1) (001) (บ้านชอนไพร)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

นางทัศนา จันทร์ลา
 
11.3) 32 1.2 (5-1) (002) (บ้านคลองสำโรง)
4,500.00 0.00 1,697.04 2,802.96
 

62.29 %

 
11.4) 32 1.2 (5-1) (003) (บ้านสักแห้ง)
6,000.00 0.00 2,298.78 3,701.22
 

61.69 %

 
11.5) 32 1.2 (5-1) (004) (บ้านดงมูลเหล็ก)
4,500.00 0.00 1,161.29 3,338.71
 

74.19 %

 
11.6) 32 1.2 (5-1) (005) (บ้านโนนสะอาด)
10,500.00 0.00 2,822.59 7,677.41
 

73.12 %

 
11.7) 32 1.2 (5-1) (006) (บ้านคลองบง)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.8) 32 1.2 (5-1) (007) (บ้านโนนตะแบก)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.9) 32 1.2 (5-1) (008) (บ้านท่ากกตาล)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
11.10) 32 1.2 (5-1) (009) (บ้านวังโค้ง)
6,000.00 0.00 4,719.52 1,280.48
 

21.34 %

 
11.11) 32 1.2 (5-1) (010) (บ้านป่าบง)
4,500.00 0.00 2,568.00 1,932.00
 

42.93 %

 
11.12) 32 1.2 (5-1) (011) (บ้านตะเบาะ)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
11.13) 32 1.2 (5-1) (012) (บ้านห้วยไคร้)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.14) 32 1.2 (5-1) (013) (บ้านเขาขาด)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.15) 32 1.2 (5-1) (014) (บ้านอมกง)
6,000.00 0.00 3,200.00 2,800.00
 

46.67 %

 
11.16) 32 1.2 (5-1) (015) (บ้านโพธิ์งาม)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.17) 32 1.2 (5-1) (016) (บ้านป่าม่วง)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.18) 32 1.2 (5-1) (017) (บ้านท่าพล)
6,000.00 0.00 4,140.90 1,859.10
 

30.99 %

 
11.19) 32 1.2 (5-1) (018) (บ้านวังซอง)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.20) 32 1.2 (5-1) (019) (บ้านดง)
6,000.00 0.00 3,595.20 2,404.80
 

40.08 %

 
11.21) 32 1.2 (5-1) (020) (บ้านโพธิ์ทอง)
6,000.00 0.00 1,690.60 4,309.40
 

71.82 %

 
11.22) 32 1.2 (5-1) (021) (บ้านคลองสาร)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.23) 32 1.2 (5-1) (022) (บ้านนางั่ว)
6,000.00 0.00 5,778.00 222.00
 

3.70 %

 
11.24) 32 1.2 (5-1) (023) (บ้านเฉลียงลับ)
4,500.00 0.00 1,498.00 3,002.00
 

66.71 %

 
11.25) 32 1.2 (5-1) (024) (บ้านปากน้ำ)
6,000.00 0.00 3,852.00 2,148.00
 

35.80 %

 
11.26) 32 1.2 (5-1) (025) (บ้านบง)
6,000.00 0.00 3,266.67 2,733.33
 

45.56 %

 
11.27) 32 1.2 (5-1) (026) (บ้านกกไทร)
6,000.00 0.00 2,247.00 3,753.00
 

62.55 %

 
11.28) 32 1.2 (5-1) (027) (บ้านนาป่า)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.29) 32 1.2 (5-1) (028) (ตาดหมอกวิทยา)
4,500.00 0.00 3,383.16 1,116.84
 

24.82 %

 
11.30) 32 1.2 (5-1) (029) (บ้านนายม)
4,500.00 0.00 4,494.00 6.00
 

0.13 %

 
11.31) 32 1.2 (5-1) (030) (บ้านขมวด)
6,000.00 0.00 1,435.88 4,564.12
 

76.07 %

 
11.32) 32 1.2 (5-1) (031) (บ้านหัวนา)
6,000.00 0.00 4,494.00 1,506.00
 

25.10 %

 
11.33) 32 1.2 (5-1) (032) (บ้านถ้ำน้ำบัง)
4,500.00 0.00 4,429.80 70.20
 

1.56 %

 
11.34) 32 1.2 (5-1) (033) (บ้านบุฉนวน)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.35) 32 1.2 (5-1) (034) (ชุมชนบ้านน้ำร้อน)
6,000.00 0.00 3,852.00 2,148.00
 

35.80 %

 
11.36) 32 1.2 (5-1) (035) (บ้านทุ่งหินปูน)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.37) 32 1.2 (5-1) (036) (เมืองเพชรบูรณ์)
15,000.00 0.00 12,000.00 3,000.00
 

20.00 %

 
11.38) 32 1.2 (5-1) (037) (บ้านสะเดียง)
6,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00
 

33.33 %

 
11.39) 32 1.2 (5-1) (038) (อนุบาลเพชรบูรณ์)
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 

0.00 %

 
11.40) 32 1.2 (5-1) (039) (บ้านน้ำเลา)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.41) 32 1.2 (5-1) (040) (บ้านห้วยผักไล)
6,000.00 0.00 1,926.00 4,074.00
 

67.90 %

 
11.42) 32 1.2 (5-1) (041) (บ้านโคก)
6,000.00 0.00 4,590.30 1,409.70
 

23.50 %

 
11.43) 32 1.2 (5-1) (042) (บ้านกงกะยาง)
4,500.00 0.00 4,429.80 70.20
 

1.56 %

 
11.44) 32 1.2 (5-1) (043) (บ้านวังจาน)
4,500.00 0.00 2,721.36 1,778.64
 

39.53 %

 
11.45) 32 1.2 (5-1) (044) (บ้านโตก)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
11.46) 32 1.2 (5-1) (045) (บ้านโตกใต้)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.47) 32 1.2 (5-1) (046) (บ้านพี้)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
11.48) 32 1.2 (5-1) (047) (บ้านพนานิคม)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.49) 32 1.2 (5-1) (048) (บ้านป่าแดง)
6,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00
 

33.33 %

 
11.50) 32 1.2 (5-1) (049) (บ้านป่าเลา)
4,500.00 0.00 3,189.28 1,310.72
 

29.13 %

 
11.51) 32 1.2 (5-1) (050) (บ้านยางลาด)
6,000.00 0.00 3,830.60 2,169.40
 

36.16 %

 
11.52) 32 1.2 (5-1) (051) (บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
11.53) 32 1.2 (5-1) (052) (บ้านยางกุด)
4,500.00 0.00 4,494.00 6.00
 

0.13 %

 
11.54) 32 1.2 (5-1) (053) (บ้านระวิง)
10,500.00 0.00 5,210.90 5,289.10
 

50.37 %

 
11.55) 32 1.2 (5-1) (054) (บ้านยางหัวลม)
4,500.00 0.00 1,262.60 3,237.40
 

71.94 %

 
11.56) 32 1.2 (5-1) (055) (บ้าน กม.2)
6,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00
 

33.33 %

 
11.57) 32 1.2 (5-1) (056) (บ้านยาวี-ห้วยโป่ง)
10,500.00 0.00 5,262.60 5,237.40
 

49.88 %

 
11.58) 32 1.2 (5-1) (057) (บ้านสามแยกวังชมภู)
6,000.00 0.00 3,400.00 2,600.00
 

43.33 %

 
11.59) 32 1.2 (5-1) (058) (บ้านคลองห้วยนา)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.60) 32 1.2 (5-1) (059) (บ้านวังทอง)
4,500.00 0.00 2,535.90 1,964.10
 

43.65 %

 
11.61) 32 1.2 (5-1) (060) (บ้านซับข่อย)
4,500.00 0.00 930.90 3,569.10
 

79.31 %

 
11.62) 32 1.2 (5-1) (061) (บ้านชัยมงคล)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.63) 32 1.2 (5-1) (062) (บ้านห้วยสะแก)
6,000.00 0.00 5,745.90 254.10
 

4.24 %

 
11.64) 32 1.2 (5-1) (063) (บ้านห้วยนาค)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
11.65) 32 1.2 (5-1) (064) (บ้านเนินสง่า)
4,500.00 0.00 1,476.60 3,023.40
 

67.19 %

 
11.66) 32 1.2 (5-1) (065) (บ้านห้วยใหญ่)
4,500.00 0.00 3,479.24 1,020.76
 

22.68 %

 
11.67) 32 1.2 (5-1) (066) (บ้านสะแกงาม)
6,000.00 0.00 4,544.74 1,455.26
 

24.25 %

 
11.68) 32 1.2 (5-1) (067) (บ้านน้ำเดื่อ)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.69) 32 1.2 (5-1) (068) (บ้านโป่งหว้า)
6,000.00 0.00 2,214.90 3,785.10
 

63.09 %

 
11.70) 32 1.2 (5-1) (069) (บ้านห้วยแหน)
4,500.00 0.00 3,471.16 1,028.84
 

22.86 %

 
11.71) 32 1.2 (5-1) (070) (บ้านน้ำเดื่อใต้)
4,500.00 0.00 1,159.76 3,340.24
 

74.23 %

 
11.72) 32 1.2 (5-1) (071) (บ้านศาลาลาย)
4,500.00 0.00 3,000.00 1,500.00
 

33.33 %

 
11.73) 32 1.2 (5-1) (072) (บ้านโป่งตาเบ้า)
4,500.00 0.00 2,664.30 1,835.70
 

40.79 %

 
11.74) 32 1.2 (5-1) (073) (อนุบาลชนแดน)
15,000.00 0.00 2,247.00 12,753.00
 

85.02 %

 
11.75) 32 1.2 (5-1) (074) (คลองห้วยนาพัฒนาการ)
6,000.00 0.00 5,051.84 948.16
 

15.80 %

 
11.76) 32 1.2 (5-1) (075) (บ้านโคกเจริญ)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.77) 32 1.2 (5-1) (076) (บ้านซับเจริญ)
4,500.00 0.00 4,494.00 6.00
 

0.13 %

 
11.78) 32 1.2 (5-1) (077) (บ้านทรัพย์พุทรา)
6,000.00 0.00 5,778.00 222.00
 

3.70 %

 
11.79) 32 1.2 (5-1) (078) (บ้านดงขุย)
10,500.00 0.00 8,020.00 2,480.00
 

23.62 %

 
11.80) 32 1.2 (5-1) (079) (บ้านหนองระมาน)
4,500.00 0.00 4,494.00 6.00
 

0.13 %

 
11.81) 32 1.2 (5-1) (080) (บ้านบุ่งคล้า)
4,500.00 0.00 2,247.00 2,253.00
 

50.07 %

 
11.82) 32 1.2 (5-1) (081) (บ้านดงขุยใต้)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
11.83) 32 1.2 (5-1) (082) (บ้าน กม.28)
6,000.00 0.00 3,238.71 2,761.29
 

46.02 %

 
11.84) 32 1.2 (5-1) (083) (บ้านเขาสัก)
4,500.00 0.00 1,893.90 2,606.10
 

57.91 %

 
11.85) 32 1.2 (5-1) (084) (บ้านเขาน้อย)
4,500.00 0.00 2,961.41 1,538.59
 

34.19 %

 
11.86) 32 1.2 (5-1) (085) (บ้านโป่งนกแก้ว)
4,500.00 0.00 3,589.14 910.86
 

20.24 %

 
11.87) 32 1.2 (5-1) (086) (บ้านหนองกลอย)
4,500.00 0.00 4,438.01 61.99
 

1.38 %

 
11.88) 32 1.2 (5-1) (087) (บ้านท่าข้าม)
10,500.00 0.00 6,805.20 3,694.80
 

35.19 %

 
11.89) 32 1.2 (5-1) (088) (บ้านกุฎิพระ)
4,500.00 0.00 3,841.64 658.36
 

14.63 %

 
11.90) 32 1.2 (5-1) (089) (บ้านตะกุดจั่น)
6,000.00 0.00 4,930.97 1,069.03
 

17.82 %

 
11.91) 32 1.2 (5-1) (090) (บ้านตะกุดเป้า)
4,500.00 0.00 4,446.21 53.79
 

1.20 %

 
11.92) 32 1.2 (5-1) (091) (บ้านวังปลาช่อน)
4,500.00 0.00 3,900.00 600.00
 

13.33 %

 
11.93) 32 1.2 (5-1) (092) (บ้านกล้วย)
4,500.00 0.00 2,957.84 1,542.16
 

34.27 %

 
11.94) 32 1.2 (5-1) (093) (บ้านเขาชะโงก)
10,500.00 0.00 10,379.06 120.94
 

1.15 %

 
11.95) 32 1.2 (5-1) (094) (บ้านวังรวก)
4,500.00 0.00 3,763.21 736.79
 

16.37 %

 
11.96) 32 1.2 (5-1) (095) (บ้านเขาคณฑา)
6,000.00 0.00 5,447.02 552.98
 

9.22 %

 
11.97) 32 1.2 (5-1) (096) (บ้านห้วยงาช้าง)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
11.98) 32 1.2 (5-1) (097) (บ้านห้วยตูม)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.99) 32 1.2 (5-1) (098) (บ้านลาดน้อย)
4,500.00 0.00 1,476.60 3,023.40
 

67.19 %

 
11.100) 32 1.2 (5-1) (099) (บ้านหนองตาด)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.101) 32 1.2 (5-1) (100) (บ้านน้ำลัด)
4,500.00 0.00 3,980.61 519.39
 

11.54 %

 
11.102) 32 1.2 (5-1) (101) (บ้านกกจั่น)
4,500.00 0.00 2,247.00 2,253.00
 

50.07 %

 
11.103) 32 1.2 (5-1) (102) (บ้านผาทอง)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.104) 32 1.2 (5-1) (103) (บ้านลาดแค)
6,000.00 0.00 3,641.56 2,358.44
 

39.31 %

 
11.105) 32 1.2 (5-1) (104) (บ้านโคกยาว)
6,000.00 0.00 4,365.60 1,634.40
 

27.24 %

 
11.106) 32 1.2 (5-1) (105) (ธาราคีรี)
4,500.00 0.00 2,247.00 2,253.00
 

50.07 %

 
11.107) 32 1.2 (5-1) (106) (บ้านโคกหนองจอก)
4,500.00 0.00 2,568.00 1,932.00
 

42.93 %

 
11.108) 32 1.2 (5-1) (107) (ลูกจันทน์ปิยะอุย)
4,500.00 0.00 1,498.00 3,002.00
 

66.71 %

 
11.109) 32 1.2 (5-1) (108) (บ้านหนองใหญ่)
6,000.00 0.00 2,000.00 4,000.00
 

66.67 %

 
11.110) 32 1.2 (5-1) (109) (บ้านถ้ำแก้ว)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
11.111) 32 1.2 (5-1) (110) (บ้านดงลาน)
4,500.00 0.00 2,944.46 1,555.54
 

34.57 %

 
11.112) 32 1.2 (5-1) (111) (สายสมร)
4,500.00 0.00 2,054.40 2,445.60
 

54.35 %

 
11.113) 32 1.2 (5-1) (112) (บ้านคลองปลาหมอ)
6,000.00 0.00 5,424.90 575.10
 

9.59 %

 
11.114) 32 1.2 (5-1) (113) (บ้านซับขลุง)
4,500.00 0.00 3,894.80 605.20
 

13.45 %

 
11.115) 32 1.2 (5-1) (114) (บ้านคลองน้ำคัน)
4,500.00 0.00 4,494.00 6.00
 

0.13 %

 
11.116) 32 1.2 (5-1) (115) (บ้านซับเปิบ)
6,000.00 0.00 963.00 5,037.00
 

83.95 %

 
11.117) 32 1.2 (5-1) (116) (ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน)
6,000.00 0.00 4,985.16 1,014.84
 

16.91 %

 
11.118) 32 1.2 (5-1) (117) (บ้านวังขอน)
4,500.00 0.00 1,498.00 3,002.00
 

66.71 %

 
11.119) 32 1.2 (5-1) (118) (บ้านวังชะนาง)
6,000.00 0.00 4,800.14 1,199.86
 

20.00 %

 
11.120) 32 1.2 (5-1) (119) (อนุบาลวังโป่ง)
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
 

100.00 %

 
11.121) 32 1.2 (5-1) (120) (บ้านไร่ฝาย)
4,500.00 0.00 1,739.61 2,760.39
 

61.34 %

 
11.122) 32 1.2 (5-1) (121) (บ้านโนนตูม)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
11.123) 32 1.2 (5-1) (122) (บ้านทางข้าม)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.124) 32 1.2 (5-1) (123) (บ้านวังแช่กลอย)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
11.125) 32 1.2 (5-1) (124) (บ้านวังศาล)
6,000.00 0.00 3,654.57 2,345.43
 

39.09 %

 
11.126) 32 1.2 (5-1) (125) (บ้านดงลึก)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.127) 32 1.2 (5-1) (126) (บ้านวังหิน)
10,500.00 0.00 6,420.00 4,080.00
 

38.86 %

 
11.128) 32 1.2 (5-1) (127) (บ้านใหม่วังตะเคียน)
4,500.00 0.00 3,852.00 648.00
 

14.40 %

 
11.129) 32 1.2 (5-1) (128) (บ้านวังใหญ่)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.130) 32 1.2 (5-1) (129) (บ้านวังพลับ)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
11.131) 32 1.2 (5-1) (130) (น้ำอ้อมประชาสรรค์)
6,000.00 0.00 3,940.82 2,059.18
 

34.32 %

 
11.132) 32 1.2 (5-1) (131) (บ้านวังหินซอง)
4,500.00 0.00 2,214.90 2,285.10
 

50.78 %

 
11.133) 32 1.2 (5-1) (132) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
22,500.00 0.00 22,149.00 351.00
 

1.56 %

นางทัศนา จันทร์ลา
12 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 64) (132 โครงการย่อย)  
 
12.1) 001 (บ้านชอนไพร)
4,500.00 0.00 1,391.00 3,109.00
 

69.09 %

นางทัศนา จันทร์ลา
 
12.2) 002 (บ้านคลองสำโรง)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
12.3) 003 (บ้านสักแห้ง)
6,000.00 0.00 2,568.00 3,432.00
 

57.20 %

 
12.4) 004 (บ้านดงมูลเหล็ก)
4,500.00 0.00 3,000.00 1,500.00
 

33.33 %

 
12.5) 005 (บ้านโนนสะอาด)
10,500.00 0.00 7,000.00 3,500.00
 

33.33 %

 
12.6) 006 (บ้านคลองบง)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.7) 007 (บ้านโนนตะแบก)
4,500.00 0.00 1,401.36 3,098.64
 

68.86 %

 
12.8) 008 (บ้านท่ากกตาล)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
12.9) 009 (บ้านวังโค้ง)
6,000.00 0.00 3,852.00 2,148.00
 

35.80 %

 
12.10) 010 (บ้านป่าบง)
4,500.00 0.00 3,852.00 648.00
 

14.40 %

 
12.11) 011 (บ้านตะเบาะ)
6,000.00 0.00 3,737.34 2,262.66
 

37.71 %

 
12.12) 012 (บ้านห้วยไคร้)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.13) 013 (บ้านเขาขาด)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.14) 014 (บ้านอมกง)
6,000.00 0.00 3,200.00 2,800.00
 

46.67 %

 
12.15) 015 (บ้านโพธิ์งาม)
4,500.00 0.00 2,077.88 2,422.12
 

53.82 %

 
12.16) 016 (บ้านป่าม่วง)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.17) 017 (บ้านท่าพล)
6,000.00 0.00 2,760.60 3,239.40
 

53.99 %

 
12.18) 018 (บ้านวังซอง)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.19) 019 (บ้านดง)
6,000.00 0.00 2,097.20 3,902.80
 

65.05 %

 
12.20) 020 (บ้านโพธิ์ทอง)
6,000.00 0.00 1,690.60 4,309.40
 

71.82 %

 
12.21) 021 (บ้านคลองสาร)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.22) 021 (บ้านนางั่ว)
6,000.00 0.00 3,852.00 2,148.00
 

35.80 %

 
12.23) 023 (บ้านเฉลียงลับ)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.24) 024 (บ้านปากน้ำ)
6,000.00 0.00 3,852.00 2,148.00
 

35.80 %

 
12.25) 025 (บ้านบง)
6,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00
 

33.33 %

 
12.26) 026 (บ้านกกไทร)
6,000.00 0.00 1,498.00 4,502.00
 

75.03 %

 
12.27) 027 (บ้านนาป่า)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.28) 028 (ตาดหมอกวิทยา)
4,500.00 0.00 1,284.00 3,216.00
 

71.47 %

 
12.29) 029 (บ้านนายม)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
12.30) 030 (บ้านขมวด)
6,000.00 0.00 1,968.80 4,031.20
 

67.19 %

 
12.31) 031 (บ้านหัวนา)
6,000.00 0.00 2,996.00 3,004.00
 

50.07 %

 
12.32) 032 (บ้านถ้ำน้ำบัง)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
12.33) 033 (บ้านบุฉนวน)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.34) 034 (ชุมชนบ้านน้ำร้อน)
6,000.00 0.00 1,284.00 4,716.00
 

78.60 %

 
12.35) 035 (บ้านทุ่งหินปูน)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.36) 036 (เมืองเพชรบูรณ์)
15,000.00 0.00 8,000.00 7,000.00
 

46.67 %

 
12.37) 037 (บ้านสะเดียง)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
12.38) 038 (อนุบาลเพชรบูรณ์)
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 

0.00 %

 
12.39) 039 (บ้านน้ำเลา)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.40) 040 (บ้านห้วยผักไล)
6,000.00 0.00 3,852.00 2,148.00
 

35.80 %

 
12.41) 041 (บ้านโคก)
6,000.00 0.00 3,787.80 2,212.20
 

36.87 %

 
12.42) 042 (บ้านกงกะยาง)
4,500.00 0.00 2,957.48 1,542.52
 

34.28 %

 
12.43) 043 (บ้านวังจาน)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
12.44) 044 (บ้านโตก)
6,000.00 0.00 3,200.00 2,800.00
 

46.67 %

 
12.45) 045 (บ้านโตกใต้)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.46) 046 (บ้านพี้)
6,000.00 0.00 749.00 5,251.00
 

87.52 %

 
12.47) 047 (บ้านพนานิคม)
4,500.00 0.00 2,174.52 2,325.48
 

51.68 %

 
12.48) 048 (บ้านป่าแดง)
6,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00
 

33.33 %

 
12.49) 049 (บ้านป่าเลา)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
12.50) 050 (บ้านยางลาด)
6,000.00 0.00 5,114.60 885.40
 

14.76 %

 
12.51) 051 (บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
12.52) 052 (บ้านยางกุด)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.53) 053 (บ้านระวิง)
10,500.00 0.00 5,328.60 5,171.40
 

49.25 %

 
12.54) 054 (บ้านยางหัวลม)
4,500.00 0.00 1,262.60 3,237.40
 

71.94 %

 
12.55) 055 (บ้าน กม.2)
6,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00
 

33.33 %

 
12.56) 056 (บ้านยาวี-ห้วยโป่ง)
10,500.00 0.00 5,262.60 5,237.40
 

49.88 %

 
12.57) 057 (บ้านสามแยกวังชมภู)
6,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00
 

33.33 %

 
12.58) 058 (บ้านคลองห้วยนา)
4,500.00 0.00 1,498.00 3,002.00
 

66.71 %

 
12.59) 059 (บ้านวังทอง)
4,500.00 0.00 1,690.60 2,809.40
 

62.43 %

 
12.60) 060 (บ้านซับข่อย)
4,500.00 0.00 310.30 4,189.70
 

93.10 %

 
12.61) 061 (บ้านชัยมงคล)
4,500.00 0.00 2,760.60 1,739.40
 

38.65 %

 
12.62) 062 (บ้านห้วยสะแก)
6,000.00 0.00 3,830.60 2,169.40
 

36.16 %

 
12.63) 063 (บ้านห้วยนาค)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
12.64) 064 (บ้านเนินสง่า)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
12.65) 065 (บ้านห้วยใหญ่)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
12.66) 066 (บ้านสะแกงาม)
6,000.00 0.00 3,809.20 2,190.80
 

36.51 %

 
12.67) 067 (บ้านน้ำเดื่อ)
4,500.00 0.00 749.00 3,751.00
 

83.36 %

 
12.68) 068 (บ้านโป่งหว้า)
6,000.00 0.00 738.30 5,261.70
 

87.70 %

 
12.69) 069 (บ้านห้วยแหน)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.70) 070 (บ้านน้ำเดื่อใต้)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.71) 071 (บ้านศาลาลาย)
4,500.00 0.00 3,000.00 1,500.00
 

33.33 %

 
12.72) 072 (บ้านโป่งตาเบ้า)
4,500.00 0.00 2,803.40 1,696.60
 

37.70 %

 
12.73) 073 (อนุบาลชนแดน)
15,000.00 0.00 1,498.00 13,502.00
 

90.01 %

 
12.74) 074 (คลองห้วยนาพัฒนาการ)
6,000.00 0.00 3,937.60 2,062.40
 

34.37 %

 
12.75) 075 (บ้านโคกเจริญ)
4,500.00 0.00 876.63 3,623.37
 

80.52 %

 
12.76) 076 (บ้านซับเจริญ)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
12.77) 077 (บ้านทรัพย์พุทรา)
6,000.00 0.00 3,852.00 2,148.00
 

35.80 %

 
12.78) 078 (บ้านดงขุย)
10,500.00 0.00 6,841.10 3,658.90
 

34.85 %

 
12.79) 079 (บ้านหนองระมาน)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
12.80) 080 (บ้านบุ่งคล้า)
4,500.00 0.00 1,498.00 3,002.00
 

66.71 %

 
12.81) 081 (บ้านดงขุยใต้)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
12.82) 082 (บ้าน กม.28)
6,000.00 0.00 3,600.01 2,399.99
 

40.00 %

 
12.83) 083 (บ้านเขาสัก)
4,500.00 0.00 1,262.60 3,237.40
 

71.94 %

 
12.84) 084 (บ้านเขาน้อย)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
12.85) 085 (บ้านโป่งนกแก้ว)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
12.86) 086 (บ้านหนองกลอย)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
12.87) 087 (บ้านท่าข้าม)
10,500.00 0.00 6,805.20 3,694.80
 

35.19 %

 
12.88) 088 (บ้านกุฎิพระ)
4,500.00 0.00 1,498.00 3,002.00
 

66.71 %

 
12.89) 089 (บ้านตะกุดจั่น)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
12.90) 090 (บ้านตะกุดเป้า)
4,500.00 0.00 1,476.60 3,023.40
 

67.19 %

 
12.91) 091 (บ้านวังปลาช่อน)
4,500.00 0.00 2,600.00 1,900.00
 

42.22 %

 
12.92) 092 (บ้านกล้วย)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
12.93) 093 (บ้านเขาชะโงก)
10,500.00 0.00 6,890.80 3,609.20
 

34.37 %

 
12.94) 094 (บ้านวังรวก)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.95) 095 (บ้านเขาคณฑา)
6,000.00 0.00 3,921.19 2,078.81
 

34.65 %

 
12.96) 096 (บ้านห้วยงาช้าง)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
12.97) 097 (บ้านห้วยตูม)
4,500.00 0.00 2,381.63 2,118.37
 

47.07 %

 
12.98) 098 (บ้านลาดน้อย)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
12.99) 099 (บ้านหนองตาด)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.100) 100 (บ้านน้ำลัด)
4,500.00 0.00 1,592.58 2,907.42
 

64.61 %

 
12.101) 101 (บ้านกกจั่น)
4,500.00 0.00 2,247.00 2,253.00
 

50.07 %

 
12.102) 102 (บ้านผาทอง)
4,500.00 0.00 2,619.78 1,880.22
 

41.78 %

 
12.103) 103 (บ้านลาดแค)
6,000.00 0.00 3,723.60 2,276.40
 

37.94 %

 
12.104) 104 (บ้านโคกยาว)
6,000.00 0.00 3,616.60 2,383.40
 

39.72 %

 
12.105) 105 (ธาราคีรี)
4,500.00 0.00 2,657.74 1,842.26
 

40.94 %

 
12.106) 106 (บ้านโคกหนองจอก)
4,500.00 0.00 2,568.00 1,932.00
 

42.93 %

 
12.107) 107 (ลูกจันทน์ปิยะอุย)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
12.108) 108 (บ้านหนองใหญ่)
6,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00
 

33.33 %

 
12.109) 109 (บ้านถ้ำแก้ว)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
12.110) 110 (บ้านดงลาน)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
12.111) 111 (สายสมร)
4,500.00 0.00 2,568.00 1,932.00
 

42.93 %

 
12.112) 112 (บ้านคลองปลาหมอ)
6,000.00 0.00 3,616.60 2,383.40
 

39.72 %

 
12.113) 113 (บ้านซับขลุง)
4,500.00 0.00 2,953.20 1,546.80
 

34.37 %

 
12.114) 114 (บ้านคลองน้ำคัน)
4,500.00 0.00 2,996.00 1,504.00
 

33.42 %

 
12.115) 115 (บ้านซับเปิบ)
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
 

100.00 %

 
12.116) 116 (ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน)
6,000.00 0.00 3,809.20 2,190.80
 

36.51 %

 
12.117) 117 (บ้านวังขอน)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.118) 118 (บ้านวังชะนาง)
6,000.00 0.00 1,893.90 4,106.10
 

68.44 %

 
12.119) 119 (อนุบาลวังโป่ง)
15,000.00 0.00 805.18 14,194.82
 

94.63 %

 
12.120) 120 (บ้านไร่ฝาย)
4,500.00 0.00 2,777.72 1,722.28
 

38.27 %

 
12.121) 121 (บ้านโนนตูม)
6,000.00 0.00 5,136.00 864.00
 

14.40 %

 
12.122) 122 (บ้านทางข้าม)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.123) 123 (บ้านวังแช่กลอย)
6,000.00 0.00 3,937.60 2,062.40
 

34.37 %

 
12.124) 124 (บ้านวังศาล)
6,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00
 

33.33 %

 
12.125) 125 (บ้านดงลึก)
4,500.00 0.00 1,708.79 2,791.21
 

62.03 %

 
12.126) 126 (บ้านวังหิน)
10,500.00 0.00 6,848.00 3,652.00
 

34.78 %

 
12.127) 127 (บ้านใหม่วังตะเคียน)
4,500.00 0.00 2,568.00 1,932.00
 

42.93 %

 
12.128) 128 (บ้านวังใหญ่)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.129) 129 (บ้านวังพลับ)
4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
 

100.00 %

 
12.130) 130 (น้ำอ้อมประชาสรรค์)
6,000.00 0.00 3,937.60 2,062.40
 

34.37 %

 
12.131) 131 (บ้านวังหินซอง)
4,500.00 0.00 1,476.60 3,023.40
 

67.19 %

 
12.132) 132 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
22,500.00 0.00 22,149.00 351.00
 

1.56 %

รวม 10,676,899.80   8,669,168.89 2,007,730.91
 

18.80 %

 
11 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าเช่าบ้าน (3 โครงการย่อย)  
 
1.1) ครั้งที่ 1 โรงเรียนที่ไม่ใช่หน่วยเบิก 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 63)
493,000.00 0.00 428,700.00 64,300.00
 

13.04 %

นางนิเวศน์ ศรีสำอางค์
 
1.2) ครั้งที่ 2 โรงเรียนที่ไม่ใช่หน่วยเบิก 1 เดือน (ม.ค. 64)
143,000.00 0.00 138,100.00 4,900.00
 

3.43 %

นางนิเวศน์ ศรีสำอางค์
 
1.3) ครั้งที่ 3 โรงเรียนที่ไม่ใช่หน่วยเบิก 1 เดือน (ก.พ. 64)
143,000.00 0.00 143,000.00 0.00
 

0.00 %

นางนิเวศน์ ศรีสำอางค์
2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (3 โครงการย่อย)  
 
2.1) ครั้งที่ 1 3 เดือน (ต.ค - ธ.ค. 63)
70,900.00 0.00 40,529.00 30,371.00
 

42.84 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
2.2) ครั้งที่ 2 2 เดือน (ม.ค. - ก.พ. 64)
47,400.00 0.00 28,653.00 18,747.00
 

39.55 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
2.3) ครั้งที่ 3 1 เดือน (มี.ค. 64)
23,700.00 0.00 14,196.00 9,504.00
 

40.10 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 64) 16,300.00   16,300.00 0.00
 

0.00 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
รวม 937,300.00   809,478.00 127,822.00
 

13.64 %

 
45 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone (ถ้ามี) (โครงการ) 100,000.00   0.00 100,000.00
 

100.00 %

นางสาวกชนิภา เกษมสุข, นางสาวนัคมน สังข์ทอง
รวม 100,000.00   0.00 100,000.00
 

100.00 %

 
51 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าพาหนะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) โรงเรียนปลายทาง (4-7 มกราคม 2564 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก) (เลื่อนยังไม่มีกำหนด) 6,000.00   0.00 6,000.00
 

100.00 %

นางทัศนา จันทร์ลา
2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัด สพฐ. 114,000.00   0.00 114,000.00
 

100.00 %

นางทัศนา จันทร์ลา
รวม 120,000.00   0.00 120,000.00
 

100.00 %

 
42 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน (4 โครงการย่อย)  
 
1.1) จ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63)
1,512,000.00 0.00 1,394,400.00 117,600.00
 

7.78 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
1.2) จ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 4 เดือน 4 เดือน (ธ.ค. 63 - มี.ค. 64)
2,916,000.00 0.00 2,673,000.00 243,000.00
 

8.33 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
1.3) ธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63)
1,407,600.00 0.00 1,407,600.00 0.00
 

0.00 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
1.4) ธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 4 เดือน (ธ.ค. 63 - มี.ค. 64)
2,898,000.00 0.00 2,825,700.00 72,300.00
 

2.49 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
รวม 8,733,600.00   8,300,700.00 432,900.00
 

4.96 %

 
31 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 1. งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) (04) วัสดุสำนักงาน
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
1.2) (05) ค่าถ่ายเอกสาร
12,461.00 0.00 12,461.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
2 2. งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1 ไตรมาส 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (2 โครงการย่อย)  
 
2.1) (04) วัสดุสำนักงาน
50,000.00 0.00 49,127.00 873.00
 

1.75 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
2.2) (05) ค่าถ่ายเอกสาร
7,539.00 0.00 5,237.50 2,301.50
 

30.53 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 (โครงการ) 15,000.00   0.00 15,000.00
 

100.00 %

นางสาวลภัสรดา คำมา
รวม 115,000.00   96,825.50 18,174.50
 

15.80 %

 
34 06 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 1. ครั้งที่ 1 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
2,241,000.00 0.00 2,149,740.00 91,260.00
 

4.07 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
 
1.2) 2. เพิ่มเติม 2 อัตรา 4 เดือน (ธ.ค. 63 - มี.ค. 64)
72,000.00 0.00 0.00 72,000.00
 

100.00 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
รวม 2,313,000.00   2,149,740.00 163,260.00
 

7.06 %

 
91 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 (10) โครงการที่ 10 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 (พฤษภาคม - กันยายน 2564) 50,000.00   7,820.00 42,180.00
 

84.36 %

นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
รวม 50,000.00   7,820.00 42,180.00
 

84.36 %

 
36 01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าพาหนะเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับภูมิภาค วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ 2,400.00   2,400.00 0.00
 

0.00 %

นายมนตรี ช่วยพยุง
รวม 2,400.00   2,400.00 0.00
 

0.00 %

 
3.งบลงทุน
32 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 32 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.1.2.2 (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ครั้งที่ 1 (8 โครงการย่อย) 1  
 
1.1) (1) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง (น้ำอ้อมประชาสรรค์)
4,028,000.00 3,078,000.00 0.00 950,000.00
 

23.58 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
1.2) (2) ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) (บ้านกกจั่น)
424,200.00 0.00 320,000.00 104,200.00
 

24.56 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
1.3) (3) สปช. 301/26 (ปี 2539) (บ้านกกจั่น)
600,000.00 480,000.00 0.00 120,000.00
 

20.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
1.4) (4) ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) (บ้าน กม.2)
424,200.00 319,000.00 0.00 105,200.00
 

24.80 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
1.5) (5) สปช. 301/26 (ปี 2539) (บ้านซับเจริญ)
600,000.00 500,000.00 0.00 100,000.00
 

16.67 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
1.6) (6) ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) (บ้านน้ำลัด)
424,200.00 0.00 410,000.00 14,200.00
 

3.35 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
1.7) (7) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง (บ้านวังโค้ง)
4,028,000.00 2,900,000.00 0.00 1,128,000.00
 

28.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
1.8) (8) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง (บ้านอมกง)
4,028,000.00 3,148,000.00 0.00 880,000.00
 

21.85 %

 นางวารุณี ผลบุญ
2 32 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.1.2.3 (1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ครั้งที่ 1 (1 โครงการย่อย) 2  
 
2.1) (1) ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) (บ้านดงขุย)
159,100.00 0.00 159,100.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
3 32 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.1.2.4 (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ครั้งที่ 1 (25 โครงการย่อย) 3  
 
3.1) (01) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านกกจั่น)
94,000.00 0.00 74,000.00 20,000.00
 

21.28 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.2) (02) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้าน กม.2)
250,000.00 0.00 170,000.00 80,000.00
 

32.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.3) (03) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเขาสัก)
202,000.00 0.00 202,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.4) (04) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านคลองบง)
280,000.00 0.00 280,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.5) (05) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านคลองห้วยนา)
108,000.00 0.00 108,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.6) (06) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโคกยาว)
111,000.00 0.00 111,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.7) (07) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านซับข่อย)
81,000.00 0.00 81,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.8) (08) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านซับเจริญ)
123,000.00 95,000.00 0.00 28,000.00
 

22.76 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.9) (09) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงลาน)
200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.10) (10) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงลึก)
145,800.00 145,800.00 0.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.11) (11) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านตะกุดเป้า)
194,000.00 0.00 194,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.12) (12) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านตะเบาะ)
250,000.00 0.00 250,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.13) (13) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านถ้ำแก้ว)
103,000.00 0.00 103,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.14) (14) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโนนตะแบก)
260,000.00 0.00 259,800.00 200.00
 

0.08 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.15) (15) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโนนตูม)
255,000.00 0.00 255,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.16) (16) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโป่งตาเบ้า)
261,000.00 0.00 261,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.17) (17) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านพี้)
267,000.00 0.00 265,500.00 1,500.00
 

0.56 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.18) (18) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโพธิ์ทอง)
218,000.00 0.00 193,000.00 25,000.00
 

11.47 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.19) (19) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านไร่ฝาย)
114,000.00 0.00 114,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.20) (20) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังโค้ง)
50,000.00 0.00 38,000.00 12,000.00
 

24.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.21) (21) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังจาน)
115,000.00 0.00 104,000.00 11,000.00
 

9.57 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.22) (22) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังแช่กลอย)
162,500.00 0.00 162,500.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.23) (23) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านศาลาลาย)
70,000.00 0.00 70,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.24) (24) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองใหญ่)
200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
3.25) (25) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อนุบาลชนแดน)
260,000.00 0.00 260,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
รวม 19,090,000.00 10,665,800.00 4,844,900.00 3,579,300.00
 

18.75 %

 
42 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
4 42 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.1.1.1 (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ครั้งที่ 1 (5 โครงการย่อย) 4  
 
1.1) (1) สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง), อาคารเรียน สปช.105/29, อาคารอเนกประสงค์, ส้วม สปช.601/26 (น้ำอ้อมประชาสรรค์)
400,000.00 400,000.00 0.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
1.2) (2) อาคารเรียน สปช.102/26, อาคารเรียน ตชด.สร้าง, ห้องสหกรณ์, ส้วม สปช.603/29 (ธาราคีรี)
203,000.00 0.00 191,400.00 11,600.00
 

5.71 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
1.3) (3) อาคารเรียน สปช.105/29, อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง), สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง), อาคารเรียน ป.1 ข, ส้วม สปช.601/26 (บ้านขมวด)
310,000.00 0.00 310,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
1.4) (4) สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง), อาคารเรียน สปช.105/29, โรงอาหาร, ส้วม สปช.602/26 (บ้านเนินสง่า)
493,700.00 0.00 490,000.00 3,700.00
 

0.75 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
1.5) (5) อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว (เมืองเพชรบูรณ์)
499,000.00 0.00 499,000.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
รวม 1,905,700.00 400,000.00 1,490,400.00 15,300.00
 

0.80 %

 
45 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
5 45 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2.1.1.3 (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครั้งที่ 1 (1 โครงการย่อย) 5  
 
1.1) (1) เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก (บ้านป่าแดง)
14,600.00 0.00 0.00 14,600.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
6 45 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2.1.1.4 (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครั้งที่ 1 (2 โครงการย่อย) 6  
 
2.1) (1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens (บ้านวังหิน)
121,200.00 0.00 0.00 121,200.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
2.2) (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens (อนุบาลวังโป่ง)
42,500.00 0.00 0.00 42,500.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
7 45 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2.1.1.6 (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครั้งที่ 1 (32 โครงการย่อย) 7  
 
3.1) (01) ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) (คลองห้วยนาพัฒนาการ)
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.2) (02) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ) (ชุมชนบ้านน้ำร้อน)
126,000.00 0.00 0.00 126,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.3) (03) ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) (บ้าน กม.28)
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.4) (04) ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ) (บ้าน กม.28)
160,000.00 0.00 0.00 160,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.5) (05) ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ (เลือกรายการ) (บ้านเขาชะโงก)
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.6) (06) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) (บ้านเขาชะโงก)
400,000.00 0.00 0.00 400,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.7) (07) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านคลองปลาหมอ)
100,800.00 0.00 0.00 100,800.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.8) (08) ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) (บ้านซับเปิบ)
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.9) (09) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แบบ 2 (เลือกรายการ) (บ้านซับเปิบ)
95,000.00 0.00 0.00 95,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.10) (10) ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ) (บ้านโตก)
80,000.00 0.00 0.00 80,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.11) (11) อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านโตก)
59,800.00 0.00 0.00 59,800.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.12) (12) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) (บ้านทรัพย์พุทรา)
400,000.00 0.00 0.00 400,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.13) (13) ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ) (บ้านทรัพย์พุทรา)
80,000.00 0.00 0.00 80,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.14) (14) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าข้าม)
79,000.00 0.00 0.00 79,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.15) (15) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) (บ้านนางั่ว)
400,000.00 0.00 0.00 400,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.16) (16) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ) (บ้านนางั่ว)
120,000.00 0.00 0.00 120,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.17) (17) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) (บ้านโนนสะอาด)
400,000.00 0.00 0.00 400,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.18) (18) อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (บ้านบง)
63,000.00 0.00 0.00 63,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.19) (19) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ) (บ้านป่าแดง)
120,000.00 0.00 0.00 120,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.20) (20) ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) (บ้านยาวี-ห้วยโป่ง)
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.21) (21) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ) (บ้านระวิง)
120,000.00 0.00 0.00 120,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.22) (22) อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (บ้านวังชะนาง)
63,000.00 0.00 0.00 63,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.23) (23) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ) (บ้านวังชะนาง)
126,000.00 0.00 0.00 126,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.24) (24) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านวังหิน)
67,200.00 0.00 0.00 67,200.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.25) (25) ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ (เลือกรายการ) (บ้านสะเดียง)
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.26) (26) ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ (เลือกรายการ) (บ้านสะเดียง)
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.27) (27) ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ) (บ้านสะเดียง)
80,000.00 0.00 0.00 80,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.28) (28) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) (บ้านสักแห้ง)
400,000.00 0.00 0.00 400,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.29) (29) ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) (บ้านสักแห้ง)
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.30) (30) ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 1 (เลือกรายการ) (บ้านหนองกลอย)
60,000.00 0.00 0.00 60,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.31) (31) ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) (บ้านห้วยสะแก)
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
 
3.32) (32) อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (บ้านห้วยสะแก)
63,000.00 0.00 0.00 63,000.00  นางสาวชวาลา พรหมมา
8 45 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.1.2.2 (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ครั้งที่ 1 (2 โครงการย่อย) 8  
 
4.1) (1) สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) (บ้าน กม.28)
1,892,000.00 862,200.00 574,800.00 455,000.00
 

24.05 %

 นางวารุณี ผลบุญ
 
4.2) (2) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง (บ้านโตก)
4,028,000.00 2,920,000.00 0.00 1,108,000.00
 

27.51 %

 นางวารุณี ผลบุญ
9 45 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.1.2.3 (1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ครั้งที่ 1 (1 โครงการย่อย) 9  
 
5.1) (1) ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) (คลองห้วยนาพัฒนาการ)
159,100.00 0.00 159,100.00 0.00
 

0.00 %

 นางวารุณี ผลบุญ
รวม 11,220,200.00 3,782,200.00 733,900.00 6,704,100.00
 

59.75 %

 
51 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
10 51 2.1.1 ค่าครุภัณ 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา (1 โครงการย่อย) 10  
 
1.1) 51 2.1.1.1 (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
0.00 0.00 0.00 0.00  
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00  
4.งบเงินอุดหนุน
53 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 ร้อยละ 70 (3 โครงการย่อย)  
 
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3,236,611.00 0.00 3,236,611.00 0.00
 

0.00 %

นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
 
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน
14,772,565.00 0.00 14,772,565.00 0.00
 

0.00 %

นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
 
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
2,190,544.00 0.00 2,190,544.00 0.00
 

0.00 %

นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
2 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 ร้อยละ 30 (3 โครงการย่อย)  
 
2.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1,194,575.00 0.00 1,194,575.00 0.00
 

0.00 %

นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
 
2.2) ค่าจัดการเรียนการสอน
4,777,682.00 0.00 4,777,682.00 0.00
 

0.00 %

นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
 
2.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
804,370.00 0.00 804,370.00 0.00
 

0.00 %

นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
3 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 ร้อยละ 70 (5 โครงการย่อย)  
 
3.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3,279,020.00 0.00 0.00 3,279,020.00
 
นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
 
3.2) ค่าจัดการเรียนการสอน
14,244,950.00 0.00 0.00 14,244,950.00
 
นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
 
3.3) ค่าหนังสือเรียน
8,072,493.00 0.00 0.00 8,072,493.00
 
นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
 
3.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน
2,197,210.00 0.00 0.00 2,197,210.00
 
นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
 
3.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4,434,048.00 0.00 0.00 4,434,048.00
 
นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
4 5. ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 5,343,000.00   5,343,000.00 0.00
 

0.00 %

นางนิชาภา ขวัญเขมสรณ์
รวม 64,547,068.00   32,319,347.00 32,227,721.00
 

49.93 %

 
5.งบรายจ่ายอื่นๆ
42 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) งวดที่ 1 5 เดือน (1 พ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64)
425,000.00 0.00 284,055.22 140,944.78
 

33.16 %

นางสุกัญญา ทองจันทร์
2 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 30 วัน (1 ต.ค. - 13 พ.ย 63) (27 โครงการย่อย)  
 
2.1) (01) (น้ำอ้อมประชาสรรค์)
13,050.00 0.00 13,050.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
 
2.2) (02) (บ้าน กม.2)
15,600.00 0.00 15,600.00 0.00
 

0.00 %

 
2.3) (03) (บ้าน กม.28)
18,000.00 0.00 17,550.00 450.00
 

2.50 %

 
2.4) (04) (บ้านเขาคณฑา)
17,100.00 0.00 17,100.00 0.00
 

0.00 %

 
2.5) (05) (บ้านคลองน้ำคัน)
18,000.00 0.00 18,000.00 0.00
 

0.00 %

 
2.6) (06) (บ้านโคกยาว)
11,700.00 0.00 11,700.00 0.00
 

0.00 %

 
2.7) (07) (บ้านชัยมงคล)
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 

0.00 %

 
2.8) (08) (บ้านดง)
22,050.00 0.00 22,050.00 0.00
 

0.00 %

 
2.9) (09) (บ้านดงขุยใต้)
12,600.00 0.00 12,600.00 0.00
 

0.00 %

 
2.10) (10) (บ้านตะกุดจั่น)
12,000.00 0.00 10,400.00 1,600.00
 

13.33 %

 
2.11) (11) (บ้านโตกใต้)
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
 

0.00 %

 
2.12) (13) (บ้านท่ากกตาล)
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
 

0.00 %

 
2.13) (14) (บ้านท่าข้าม)
34,650.00 0.00 34,650.00 0.00
 

0.00 %

 
2.14) (15) (บ้านท่าพล)
9,900.00 0.00 9,900.00 0.00
 

0.00 %

 
2.15) (16) (บ้านนางั่ว)
21,900.00 0.00 20,500.00 1,400.00
 

6.39 %

 
2.16) (17) (บ้านน้ำลัด)
28,950.00 0.00 28,950.00 0.00
 

0.00 %

 
2.17) (20) (บ้านปากน้ำ)
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
 

0.00 %

 
2.18) (21) (บ้านโป่งนกแก้ว)
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
 

0.00 %

 
2.19) (22) (บ้านระวิง)
21,600.00 0.00 21,600.00 0.00
 

0.00 %

 
2.20) (23) (บ้านลาดแค)
16,650.00 0.00 16,650.00 0.00
 

0.00 %

 
2.21) (24) (บ้านวังชะนาง)
18,000.00 0.00 18,000.00 0.00
 

0.00 %

 
2.22) (25) (บ้านสะเดียง)
21,450.00 0.00 21,300.00 150.00
 

0.70 %

 
2.23) (26) (บ้านห้วยงาช้าง)
30,150.00 0.00 30,150.00 0.00
 

0.00 %

 
2.24) (27) (บ้านห้วยสะแก)
10,800.00 0.00 10,200.00 600.00
 

5.56 %

 
2.25) (28) (บ้านห้วยใหญ่)
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
 

0.00 %

 
2.26) (29) (บ้านอมกง)
10,350.00 0.00 10,350.00 0.00
 

0.00 %

 
2.27) (30) (อนุบาลชนแดน)
29,550.00 0.00 29,250.00 300.00
 

1.02 %

3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอเสนอโครงการ) 17,000.00   0.00 17,000.00
 

100.00 %

นายธงชัย วงค์กาอินทร์
รวม 896,050.00   733,605.22 162,444.78
 

18.13 %

 
46 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2563 4,400.00   0.00 4,400.00
 

100.00 %

นางสาวลภัสรดา คำมา
2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ NT Access ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน และแนวทางการตรวจข้อสอบแบบอัตนัย 2,940.00   2,940.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวนัคมน สังข์ทอง
3 โครงการที่ 15 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 101,865.00   67,175.00 34,690.00
 

34.05 %

นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์
รวม 109,205.00   70,115.00 39,090.00
 

35.80 %

 
71 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. 185,000.00   0.00 185,000.00
นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
รวม 185,000.00   0.00 185,000.00
 

100.00 %

 
(2) + (3) 55,264,099.80 49.05 % 27,105,332.39 50.95 % 28,158,767.41
รวม 125,064,022.80 51.30 % 64,155,963.61 48.70 % 60,908,059.19
เงินนอกงบประมาณ
ไม่ได้ระบุแผนงาน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) 63,200.00   0.00 63,200.00
นายธงชัย วงค์กาอินทร์
รวม 63,200.00   0.00 63,200.00
 

100.00 %

 
เงินเหลือจ่าย
32 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 (01) โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (27 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2563) 32,500.00   30,410.00 2,090.00
 

6.43 %

นางบัวผัน มีทอง
2 (02) โครงการที่ 2 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (15 ตุลาคม 2563 - 4 มกราคม 2564) 168,990.00   156,728.00 12,262.00
 

7.26 %

นางสาวกชนิภา เกษมสุข
3 (03) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 207,000.00   206,600.00 400.00
 

0.19 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
4 (03) โครงการที่ 3 โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 (27 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤษภาคม 2564) 21,000.00   12,310.00 8,690.00
 

41.38 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
5 (04) โครงการที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2563) 140,420.00   140,420.00 0.00
 

0.00 %

นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์
6 (05) โครงการที่ 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ไตรมาสที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563) 10,970.00   6,470.00 4,500.00
 

41.02 %

นางวัชรินทร์ ชัยนอก
7 (06) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 15,000.00   14,220.00 780.00
 

5.20 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
8 (06) โครงการที่ 6 โครงการชวนเป็น ผอ.เขตด้วยกัน 13,950.00   4,640.00 9,310.00
 

66.74 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
9 (07) โครงการที่ 7 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (ธันวาคม 2563 - 1 กันยายน 2564) 35,000.00   21,424.00 13,576.00
 

38.79 %

นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
10 (09) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000.00   29,160.20 839.80
 

2.80 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
11 (11) ค่าใช้สอยและวัสดุการบริหารกลุ่มโรงเรียน 28,000.00   26,000.00 2,000.00
 

7.14 %

นางวารุณี ผลบุญ นางสาวชวาลา พรหมมา
12 ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (25-28 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมเมย์บียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ) 3,500.00   1,388.00 2,112.00
 

60.34 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
13 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network: LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer: LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน ปีงบประมาณ 2564 (15-18 ธันวาคม 2563 โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ) 3,500.00   1,628.00 1,872.00
 

53.49 %

นางจิรันธนิน คงจีน
รวม       58,431.80
 

8.23 %

 รายงานเงินเหลือจ่าย

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
32 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบดำเนินงาน
1 1.1 งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (โครงการย่อย 4)  
1) (06) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 15,000.00 0.00 14,220.00 780.00
 

5.20 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
2) (11) ค่าใช้สอยและวัสดุการบริหารกลุ่มโรงเรียน 28,000.00 0.00 26,000.00 2,000.00
 

7.14 %

นางวารุณี ผลบุญ นางสาวชวาลา พรหมมา
3) (09) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000.00 0.00 29,160.20 839.80
 

2.80 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
4) (03) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 207,000.00 0.00 206,600.00 400.00
 

0.19 %

นางสาวชวาลา พรหมมา
2 2.1 งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 (14) งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (โครงการย่อย 6)  
1) (02) โครงการที่ 2 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (15 ตุลาคม 2563 - 4 มกราคม 2564) 168,990.00 0.00 156,728.00 12,262.00
 

7.26 %

นางสาวกชนิภา เกษมสุข
2) (03) โครงการที่ 3 โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 (27 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤษภาคม 2564) 21,000.00 0.00 12,310.00 8,690.00
 

41.38 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
3) (04) โครงการที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2563) 140,420.00 0.00 140,420.00 0.00
 

0.00 %

นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์
4) (05) โครงการที่ 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ไตรมาสที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563) 10,970.00 0.00 6,470.00 4,500.00
 

41.02 %

นางวัชรินทร์ ชัยนอก
5) (06) โครงการที่ 6 โครงการชวนเป็น ผอ.เขตด้วยกัน 13,950.00 0.00 4,640.00 9,310.00
 

66.74 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
6) (07) โครงการที่ 7 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (ธันวาคม 2563 - 1 กันยายน 2564) 35,000.00 0.00 21,424.00 13,576.00
 

38.79 %

นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
3 3 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย (โครงการย่อย 3)  
1) (01) โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (27 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2563) 32,500.00 0.00 30,410.00 2,090.00
 

6.43 %

นางบัวผัน มีทอง
2) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network: LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer: LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน ปีงบประมาณ 2564 (15-18 ธันวาคม 2563 โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ) 3,500.00 0.00 1,628.00 1,872.00
 

53.49 %

นางจิรันธนิน คงจีน
3) ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (25-28 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมเมย์บียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ) 3,500.00 0.00 1,388.00 2,112.00
 

60.34 %

นางสุพัตรา คงศิริกร
รวม       58,431.80